ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn BIBI ANTWERPEN, met maatschappelijke zetel te 2600 BERCHEM, Velodroomstraat 41/101. Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@bibiantwerpen.be 

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

 

Artikel 1 – Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij leveren en die de Klant afneemt. 
 3. Dienstverlener: BIBI ANTWERPEN  
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 weken af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de memberships
 6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en wij.  
 8. Praktijkadressen: 2000 ANTWERPEN, Klapdorpstraat 52
 9. Producten: de online e-books, workshops, memberships,  online cursussen en producten die ik via mijn website verkoop 
 10. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 11. Website: www.bibiantwerpen.be  

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

 

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website.   

 

De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.  

 

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

 

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

 

Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

 

DEEL 2 – BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE PERSONAL TRAINING EN SMALL TRAININGEN 

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

 

4.1. Er zal steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan de Klant kiezen of hij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. 

 

Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant,  zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan. 

 

4.2. Nadat partijen tot een akkoord zijn gekomen, zal de klant een overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst heeft voorrang op de bepalingen uit de algemene voorwaarden.  

Artikel 5 – Aansprakelijkheid bij sporten

 

5.1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, is geheel voor eigen risico van de Klant, 

 

5.2. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na de trainingen (al dan niet online). De  Klant is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van een contractuele tekortkoming, dan wel nalatigheid van de Dienstverlener. 

 

De Klant is dan ook verplicht om tijdig blessures, pijn of vermoeidheid, voor, tijdens of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in de lichamelijk conditie en dit zolang de overeenkomst loopt. 

 

5.3. De Dienstverlener kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de aangeboden diensten. Tevens is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de Klant onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

 

5.4. De Dienstverlener zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

 

6.1.De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. 

 

6.2.De overeenkomst kan in principe niet gedurende de eerste 4 maanden worden opgezegd.  Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling. 

 

Artikel 7 – Quitclaim 

 

7.1. BIBI kan na toestemming van de Klant foto’s nemen ten behoeve van het monitoren van de vooruitgang van de Klant en voor gebruik van sociale media/website. 

 

7.2. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de klant zich akkoord dat het fotomateriaal met beeltenis van de Klant (bv. voor-na foto) gepubliceerd of verveelvoudigd wordt in de media, waaronder de website en sociale media, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN E-BOOKS, ONLINE CURSUSSEN, WORKSHOPS EN PRODUCTEN 

 

Artikel 8 –   Herroepingsrecht

 

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

 

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

 

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte schema’s, dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. Het is ook niet van toepassing op de afhaalmaaltijden. 

 

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

 

Wanneer de klant tickets aankoopt voor een workshop die start binnen de termijn van het herroepingsrecht, erkent de klant dat zij afstand doet van haar recht hierop. 

 

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

9.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

9.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

9.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

9.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

 

 

Artikel 10 – Levering

 

10.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

 

10.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

 

10.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

10.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland . 

 

10.5. Dit artikel is niet van toepassing op de afhaalmaaltijden. 

 

Artikel 11 – Betwistingen 

 

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. 

 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

 

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

Artikel 12 – Gebruikersaccount voor online trainingen 

 

12.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website een account aan te maken.

 

De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

 

12.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

 

12.3.Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

 

12.3.Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 13 -Online trainingen

 

13.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud

van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

 

13.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de

toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener

Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

 

13.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van beweging en diëten. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 

 

13.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de Website.

 

13.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

 

13.6. Na het einde van een online training, blijft de inhoud ‘levenslang’ beschikbaar, zolang de Dienstverlener en de online training blijven bestaan. Indien de Dienstverlener ervoor kiest de onlinetraining niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. 

 

13.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 

 

13.8.  De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

 

DEEL 4- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MEALPREPMEMBERSHIPS 

 

Artikel 14 – Membership 

 

Het mealprepmembership houdt in dat de klant toegang krijgt tot de membership en dit tegen betaling van een vast maandelijks bedrag. 

 

Het membership omvat een wekelijkse weekplanning met recepten.  Artikel 15 – duurtijd 

 

15.1. Een membership wordt afgesloten voor 1 of 3 maanden en kan niet tussentijd worden opgezegd. Wanneer de klant de overeenkomst wenst te beëindigen, kan zij tot 1 week voor het einde de overeenkomst zonder verdere opgave opzeggen. 

 

15.2. Indien de klant niet tijdig de overeenkomst opzegt, zal de overeenkomst maandelijks of driemaandelijks worden hernieuwd, afhankelijk van het gekozen traject. 

 

Artikel 16 – Betaling 

 

16.1. De betaling kan geschieden per maand of per drie maanden. 

 

De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. 

 

Daarna zal  de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 4 juni ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 4 juli van de rekening gaan). 

 

16.2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de dienstverlener gerechtigd om de membership stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

 

16.3. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien BIBI dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is BIBI gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze. 

 

16.4. .  Bij gebreke aan betaling is van rechtswege een schadebeding van 10 %, met een minimum van 50 euro, en een conventionele nalatigheidsintrest van 20 % verschuldigd door de deelnemer, onafgezien van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

 

16.5.  Indien er geen betaling via domiciliëring is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE03 7350 5652 1884 van BIBI met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 8 dagen. 

 

Artikel 17 – Gebruikersaccount voor de mealprepmembership  

 

17.1. Om toegang te krijgen tot de membership, dient de Klant op de website een account aan te maken.

 

De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

 

17.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

 

17.3.Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

 

17.3.Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 18 -Toegang tot het membership  

 

18.1. Toegang tot de membership is persoonlijk. Toegang tot of de inhoud van de membership mogen niet gedeeld worden met derden.

 

18.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang met derden, wordt de toegang voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

 

18.3. De Dienstverlener heeft het membership ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van voeding. De Dienstverlener probeert dan ook de Klant de nodige tools bij te brengen. 

 

18.4. Het membership en de toegang hiertoe worden uitgevoerd via de Website.

 

18.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

 

18.6. Na het einde van de membership, verliest de klant haar toegang. 

 

18.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 

 

18.8.  De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de terbeschikkinggestelde informatie  dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

 

Artikel 19 – aansprakelijkheid 

 

19.1.De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van het membership. 

 

19.2.De Klant dient de instructies goed op te volgen wanneer hij aan de slag gaat met de recepten in dit membership. Daarnaast is de klant alleen verantwoordelijk voor de koeling en bewaring van de gerechten. Het is aan de klant om ervoor te zorgen dat de maaltijden koel bewaard en tijdig worden gegeten. 

 

DEEL 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET AFHAALMAALTIJDEN

 

Artikel 20 – aankoop 

20.1. De klant kan de afhaalmaaltijden bestellen ofwel voor 1 maand (omvat 5 maaltijden per week) ofwel per aankoop. 

20.2. wanneer de klant ervoor opteert om het afhaalmaaltijden voor 1 maand te bestellen, zal de overeenkomst in werking treden bij de aankoop hiervan via de website. 

20.3. De klant staat zelf in voor het afhalen van het eten op het praktijkadres. De klant kan het eten afhalen ofwel op maandag ofwel op woensdag.  

20.4. De klant kan niet afzien van de aankoop hiervan. 

 

Artikel 21 –  Aansprakelijkheid 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door de Dienstverlener  geleverde diensten.

Het is aan de Klant om na het afhalen van het eten, ervoor te zorgen dat de maaltijden koel worden bewaard en tijdig worden gegeten. 

Wanneer de klant bepaalde allergieën zou hebben, is hij verplicht de Dienstverlener hiervan op de hoogte te brengen zodat de Dienstverlener kan nakijken of hij/zij al dan niet kan eten van de afhaalmaaltijden. 

 

DEEL 6 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER 

 

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

 

22.1. Overmacht 

 

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

 

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

 

22.2. Relaties met derden 

 

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

 

22.3. Contractuele tekortkomingen 

 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

 

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

22.4. Technische problemen website

 

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

 

22.5. Website 

 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

 

 

Artikel 24 – Intellectuele eigendomsrecht 

 

24.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

 

24.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

 

24.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

 

24.4.Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. Artikel 25 – Gegevensverwerking 

 

25.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

 

25.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

 

25.3.In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren. 

 

Artikel 26 – Algemeen 

 

26.1. Partijen  zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij. 

 

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

 

26.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling. 

 

26.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.